3 วิธีหาทางลดความเครียดด้วยตัวเอง จากจิตแพทย์ญี่ปุ่น

สุขภาพ

3 วิธีหาทางลดความเครียดด้วยตัวเอง จากจิตแพทย์ญี่ปุ่น

สุขภาพ

ความเครียดของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนเครียดง่ายและเครียดนาน บางคนเครียดแต่สามารถจัดการความเครียดได้ดี ทั้งนี้ทั้งนั้นความเครียดที่สะสมเป็นเวลานานส่งผลร้ายต่อสุขภาพกายและใจ มารู้วิธีการจัดการความเครียดเพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในโลกปัจจุบันจากคุณหมอนักจิตวิทยาชาวญี่ปุ่น คุณหมอ Mai Minami กัน

หลักจิตวิทยาสำคัญในการจัดการกับความเครียด

คุณหมอ Mai Minami ได้อธิบายว่าหลักสำคัญในการจัดการกับความเครียดของคนเรา คือ ความเข้มแข็งในการมองโลก (Sense of Coherence) ซึ่งเป็นแนวคิดของ ดร. Aaron Antonovsky นักสังคมวิทยา (Sociologist) ชาวอเมริกันอิสราเอลที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด สุขภาพ และสุขภาวะ โดยความเข้มแข็งในการมองโลกหมายถึงความสามารถของบุคคลในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลนั้นสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ

  • ความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์

ความรู้สึกเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีเหตุมีผล มีความสอดคล้องกัน และพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายได้

  • ความสามารถในการจัดการ

การรู้สึกว่าแม้ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่ก็มีความสามารถในการแก้ปัญหา และก้าวต่อไปได้

  • ความรู้สึกถึงการมีความหมาย

การเข้าใจว่าทุกสิ่งมีความหมายรวมถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่มีความหมายกับชีวิต และมีค่าจากการใช้เวลาและความพยายาม

วิธีการสร้างความเข้มแข็งในการมองโลกให้เกิดขึ้น

พลังพิเศษเพื่อจัดการกับความเครียดของคนเราไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิด แต่สามารถสร้างได้ด้วยการฝึกฝนให้เกิดขึ้น ดังนี้

  1. การรวบรวมแหล่งข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้คน การหาความรู้และวิธีการบรรเทาความเครียดจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ ดูยูทูบ หรือช่องทางอื่นๆ เป็นหนึ่งวิธีการที่จะทำให้คนเราสามารถตั้งรับและขจัดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้

  1. สร้างนิสัยการมองแต่ปัจจุบัน

คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงความผิดพลาดในอดีตที่ไม่สามารถแก้ไขได้  อีกทั้งยังกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต โดยหากกังวลเกี่ยวกับอดีตและอนาคตมากเกินไปจะทำให้เกิดความกังวลและเครียดมากขึ้น ดังนั้นต้องฝึกให้ความสำคัญกับสถานการณ์ปัจจุบันว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นในตอนนี้

  1. ให้ความสำคัญกับสิ่งที่กำลังทำอยู่

ความตั้งใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ได้ทำ แม้ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆ แต่หากเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งที่กำลังทำอยู่ก็จะมองเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้รู้สึกมีความมั่นใจและรู้สึกว่าผลงานคือรางวัลจากการกระทำ ในทางกลับกันหากมัวเอาแต่ใส่ใจกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำก็จะทำรู้สึกเครียด

ปัจจุบันนี้มีสถานการณ์ทั่วโลกที่ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย เช่น การระบาดของโควิด-19 และข่าวสงคราม รวมถึงการพบเจอกับความยุ่งยาก การฝึกตนเองให้จัดการและผ่านพ้นความเครียดไปได้ จะเป็นเกราะป้องกันให้เราอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุข มาฝึกนิสัยที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งในการมองโลกกัน