[eladva] Római Magánjog

ELADVA!

Állapot: *** Római Magánjog
Oldalszám: 374
Kiadás éve: 1950
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: Tankönyvkiadó
Súly: 510 g
ISBN:


Tartalom:

Bevezetés
   A római magánjog fogalma és alapvonásai
   A tankönyv módszere és rendszere
   Irodalom
A római magánjog forrásai
   A római magánjog forrásainak áttekintése
      A római magánjogi rendszerek a történelem folyamán
      A jogforrások megjelenési formái
      A szokásjog
      A törvény
      A magisztrátusok edictumai és a praetori jog
      A senatusconsultumok
      A iurisprudentia
      A császári constitutiók
   Justinianus kodifikációja
      A Justinianus idején folytatott kodifikációs munkák feladatai és lefolyása
      Corpus iuris civilis
      Egyéb emlékek
      Irodalmi emlékek, feliratok, papíruszok
A jogok érvényesítése és védelme
   A jogok érvényesítése
      A jogérvényesítés fogalma
      A jogérvényesítés határai
   A jog védelmének formái
      Önbíráskodás
      A jogok állami védelme
   A keresetek
      A kereset jelentősége
      A keresetek formái
      A védekezés és a válasz a keresettel szemben
      A jogok összeütközése és a keresetek konkurrenciája
   Eljárás magánjogi perekben
      Az in iure eljárás
      Az in iudicio eljárás
      Az előző állapot visszaállítása (restitutio)
      A perbeli képviselet
      Az interdictumos eljárás
      A cognitiós eljárás
      Intézkedések a kereseti jog alaptalan tagadása és a kereset alaptalan benyujtása ellen
   Az idő befolyása a jogok érvényesítésére és védelmére
      Az idő jelentősége a jogban
      A keresetelévülés
Személyek
   Természetes személyek
      A személyek kategóriái
      A római polgárok jogi helyzete
      A latinok jogi helyzete
      A peregrinusok jogi helyzete
      A rabszolgák helyzete
      A kolónusok
      Capitis deminutio
      A polgári becsület
   A jogi személyek
      A jogi személyek kategóriájnak megjelenése
      A jogi személyek a kifejlett római jogban
Családi jog
   A római családi jog általános jellemzése
      A római család általános felépítése
      Az agnatio és a cognatio
   A házastársak közti jogviszonyok
      A házasság
      A házastársak személyei és vagyoni viszonyai
      A házasság megszűnése
   A szülők és a gyermekek közötti jogviszonyok
      A patria potestas
      Törvényesítés és örökbefogadás
      Gyámság és gondnokság
Dologi jogok
   Általános tanok
      A dolog fogalma
      A dolgok felosztása
      A dologi jogok felosztása
   A birtok (Possessio)
      A birtok fogalma
      A birtok fajtái
      A birtok megszerzése
      A birtok megszűnése
      A birtok védelme
      A jogbirtok
   A tulajdonjog
      A tulajdon fogalma
      A tulajdon korlátozásai
      A közös tulajdon
      A tulajdonjog fajtái
      A tulajdonjog megszerzése szerződés révén
      A gyümölcs tulajdonjogának megszerzése
      A specificatio
      Occupatio
      A kincs
      Az elbirtoklás
      A tulajdonjog védelme
   Idegen dologbeli jogok
      Az idegen dologbeli jog fogalma
      A szolgalmak (fogalma és fajtái)
      Telki szolgalmak
      Személyes szolgalmak
      A szolgalmak keletkezése és megszűnése
      A szolgalmak védelme
      A superficies és az emphyteusis
Öröklési jog
   A római öröklési jog általános jellemzése
      Az öröklés fogalma és fajtái
      A római öröklési jog fejlődésének menete
   A végrendeleti öröklés
      A végrendelet fogalma és formái
      A végrendelkezőképesség
      Substitutio heredis
      A végrendelet hatályának megszűnése
   A törvényes öröklés
      Ab intestato öröklés a tizenkéttáblás törvény szerint
      Bonorum possessio intestati
      Az ab intestato öröklés a justinianusi jog szerint
   A mellőzhetetlen öröklés
      A végrendelkezési szabadság korlátozásának a kifejlődése168
      A mellőzhetetlen öröklés a justinianusi jogban
   Az örökség elfogadása
      Az örökség elfogadása
      Transmissio hereditatis
      Az örökség elfogadásának jogkövetkezményei
   A legatumok és a fideicommissumok
      A legatumok fogalma és fajtái
      A fideicommissumok
      A legatum és a fideicommissum szabadságának korlátozásai
A kötelmekkel és a szerződésekkel kapcsolatos általános tanok
   A kötelem és fajtái
      A kötelem fogalma
      Kereseti joggal biztosított kötelmek és természetes kötelmek
      A kötelemek keletkezésének forrásai
      A kötelem tárgya
      Osztható és oszthatatlan kötelmek. Alternatív kötelmek
      A “causa” a kötelemben
      A többszemélyes kötelmek
   A teljesítés helye és ideje. A késedelem
      A kötelem teljesítésének helye
      A kötelem teljesítésének ideje
      A teljesítési késedelem
      A késedelem következményei
      A késedelem megszűnése
   A kötelem megszűnése
      A kötelem megszűnési módjainak összhangja a keletkezési módokkal
      A kötelem teljesítése
      Datio in solutum
      A kötelem tárgyának letétbe helyezése (depositio)
      A beszámítás (compensatio)
      A felek egyikének halála. Az adós és a hitelező szerepének egybeesése
      A tartozás alóli mentesítés
      Novatio
      A teljesítés lehetetlenülése
   Az engedmény és a tartozásátvállalás
      Az engedmény
      A tartozásátvállalás
   A szerződéssel kapcsolatos általános tanok
      A szerződés és az egyezmény
      A szerződés magyarázata
      A megegyezés hibái
      A feltétel és a határidő
   A kötelmek biztosítékai
      A kötelmek biztosításának céljai és eszközei
      A foglaló
      A kötbér
      A kezesség
      A zálog
   Az adós felelőssége nemteljesítés esetén. Vétkesség és kártérítés
      A vétkesség
      A kártérítés tana
Az egyes szerződések és quasicontractusok
   A szerződések osztályozása
      Szerződések (contractus) és egyezmények (pacta)
      Quasicontractusok. (Kötelmek szerződésszerű tényekből)
   Verbális (szóbeli) kontraktusok
      A stipulatio
      A stipulatio összetett alakjai. Korreális kötelmek
      Más szóbeli szerződési formák
   Írásbeli szerződések
      Kötelmek a bevételek és kiadások könyvébe történt feljegyzésekből
      Írásbeli szerződések későbbi formái
   Reális kontraktusok
      A kölcsön
      A haszonkölcsön
      A letétszerződés
   Konszenzuális kontraktusok
      Az adás-vétel
      Bérleti szerződések
      A dologbérlet
      A munkabérlet
      Vállalkozási szerződés
      A társasági szerződés
      A megbízási szerződés
   A névtelen szerződések
      A névtelen szerződések fogalma és kifejlődése
      A csere
      A vételi bizomány
   Pacta vestita (“Felruházott” paktumok). Kereseti jog által védett alakszerűtlen megegyezések
      A pacta vestita fajtái
      Pacta adiecta
      Praetori egyezmények
      Császári paktumok
   Obligationes quasi ex contractu kötelmek fogalma és fajtái
      Megbízás nélküli ügyvitel
      A jogalap nélküli gazdagodásból eredő kötelmek
      Condictio indebiti
      Condictio ob rem dati (Az olyan szolgáltatás visszaszerzésére irányuló kereset, amelynek célja nem valósult meg)
      Condictio ex causa furtiva és condictio ex iniusta causa (A lopott és a jogellenes alapon szerzett vagyontárgyak visszaadása)
      A jogalap nélküli gazdagodás visszaadására irányuló általános kereset
Deliktuális kötelmek és quasi-delictumok
   A deliktuális kötelmek általános jellemzése
      Közdeliktumok és magándeliktumok
      A magándeliktumok fejlődése
      A magándeliktumok jellemzése
   Az egyes magándeliktumok
      Iniuria
      Furtum
      Damnum iniuria datum
      Rapina
      Metus és dolus
      Fraus creditorum
   Deliktumszerű jogi tényekből eredő kötelmek
      A quasi ex delicto kötelmek fogalma
      A quasi-delictumok egyes fajtái

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , , ,
Kategória: Szerző nélkül

4 érdeklődő “[eladva] Római Magánjog” könyvre

 1. Cs. Balázs szerint:

  Tisztelt Cím!

  Érdeklődni szeretnék, hogy hol és miképp tekinthetném meg ezt a könyvet. A megtekintést és a tetszést követően pedig természetesen nyomban fizetnék is.
  Előre is köszönöm és várom mihamaabbi válaszukat.

  Cs. Balázs

 2. pécsi használt könyvek szerint:

  Tisztelt Balázs!

  A könyv Pécsen van. Ha megfelel, megadom a pontos címet és egyeztetünk egy időpontot.

  Üdv,

  szamárfüles

 3. Levendula szerint:

  Tisztelt Cím,

  Szükségem volna erre a könyvre. Kérem, legyen szíves megírni, hogy megvan-e még.

  Köszönöm!
  Levendula

 4. pécsi használt könyvek szerint:

  Szia!
  Megvan, részleteket küldöm emailben.