Politikai gazdaságtan

Egységes jegyzet

Ár: 5000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: **** Politikai gazdaságtan
Oldalszám: 266
Kiadás éve: 1984
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: Tankönyvkiadó
Súly: 342 g
ISBN:

Tartalom

Előszó
A) ALAPOZÓ ISMERETEK
I. bevezetés a politikai gazdaságtan tanulmányozásába
1. A gazdasági folyamat
2. A termelési mód és két oldala
a) A termelés mint az ember és a természet viszonya (a termelőerők)
b) A termelés mint az emberek egymásközti viszonya (a termelési viszonyok)
3. A gazdasági folyamat mozgástörvényei
4. A társadalmi-gazdasági alakulat. A társadalmi-gazdasági fejlődés
5. A politikai gazdaságtan tárgya és jellemzői
II. A marxista érték- és pénzelmélet alapjai
1. Az áru
2. A pénz
3. Az értéktörvény és a piaci mechanizmus
B) A TŐKÉS GAZDASÁG ALAPVONÁSAI
I. A kapitalizmus termelési viszonyainak általános Jellemzői
1. A kapitalizmus kialakulása
2. Az értéktöbblet és forrása
3. A termelőtőke és a tőkés termelőfolyamat
a) A tőkés termelőfolyamat. A tőke lényege
b) Az értéktöbblet termelése és felhasználása. A tőkés kizsákmányolás
c) A tőke megtérülése és a profitráta
4. A kapitalizmus ellentmondásai és gazdasági alaptörvénye
II. A kapitalizmus fejlődési szakaszai
1. A szabadversenyes kapitalizmus
2. A monopolkapitalizmus kibontakozása, a monopóliumok létrejötte
3. A monopóliumok hatása a tőkés termelési viszonyokra és a termelőerőkre
4. A monopóliumok hatása a világgazdasági rendszerre
5. Az állami monopolkapitalizmus kialakulása és lényege
6. A tőkés termelési viszonyok fő vonásai az állami monopolkapitalizmusban
C) A SZOCIALISTA GAZDASÁG ALAPVONÁSAI
I. A szocializmus kialakulása és fejlődése
1. A szocialista forradalom történelmi szükségessége
2. Szocializmus és kommunizmus
3. A szocializmus alapjainak lerakása
4. A fejlett szocializmus építése
II. A szocializmus termelési viszonyainak általános jellemzői
1. A szocializmus tulajdonviszonyai
2. A szocializmus elosztási viszonyai
3. A szocializmus osztályviszonyai
4. A szocializmus gazdasági alaptörvénye
5. A szocialista árugazdaság tervszerű fejlődése
6. A szocialista népgazdaság tervszerű irányítása — a tervgazdálkodás rendszere
a) A szocialista gazdaságpolitika
b) A népgazdasági tervezés rendszere
c) A központi szabályozás rendszere
d) A gazdaság működésének szervezeti és döntésjogi rendszere
e) A tervgazdálkodás két típusa
D) A NEMZETI JÖVEDELEM ÉS A JÖVEDELEMELOSZTÁS
I. A nemzeti jövedelem termelése, elosztása és felhasználása
1. A bővített társadalmi újratermelés
2. A társadalmi termék és a nemzeti jövedelem
3. A nemzeti vagyon
4. A nemzeti jövedelem elsődleges elosztása és újraelosztása
5. A nemzeti jövedelem felhasználása
6. Az elosztás társadalmi-gazdasági viszonyait meghatározó fő feltételek
II. A kapitalizmus eloszlási viszonyai
1. A munkabér a kapitalizmusban
2. A munkásosztály helyzete a kapitalizmusban
3 Az értéktöbblet elosztása: a profitráta és a termelési ár
4. A kölcsöntőke és a kamat
5. Az értéktöbblet elosztásának formaváltozásai a monopolkapitalizmusban
III. A szocializmus jövedelemelosztási viszonyai
1. A többlettermék elosztása a szocializmusban
2. Az árak és az árrendszer egyes, a jövedelemelosztást érintő problémái
3. A fogyasztási javak elosztása
E) A PÉNZRENDSZER FEJLŐDÉSÉNEK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI
I. A modem pénzrendszerek kialakulása, sajátosságaik a kapitalizmusban és a szocializmusban
1. A pénz továbbfejlődése
a) A hitelpénz
b) Az aranypénzrendszer megszűnése
c) A mai pénz lényege és funkciói a belföldi forgalomban
2. Pénzforgalom a kapitalizmusban
3. Hitel- és pénzforgalom a szocializmusban
II. A nemzetközi pénzügyi rendszer
1. Az aranystandard-rendszer
2. Az aranydeviza-standard rendszer
3. Az aranydeviza-standard rendszer válsága
F) TÁRSADALMI ÚJRATERMELÉS ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS
I. A társadalmi újratermelés és a gazdasági növekedés általános összefüggései
1. Az újratermelés egyensúlyi feltételei
a) Arányok, arányosság és egyensúly
b) Az újratermelés statikus egyensúlyi feltételei
c) Az újratermelés dinamikus egyensúlyi feltételei
2. A gazdasági növekedés általános összefüggései
a) A gazdasági növekedés és a gazdasági fejlődés fogalma, típusai
b) A gazdasági növekedés fő tényezői
II. Társadalmi újratermelés és gazdasági növekedés a kapitalizmusban
1. A tőkés újratermelés ciklikussága
2. A gazdasági fejlődés alakulása az állammonopolista kapitalizmusban, a II. világháború után
3. A tőkés gazdaság fejlődése az 1970-1980-as években
III. Társadalmi újratermelés és gazdasági növekedés a szocializmusban
1. A szocialista újratermelési folyamat eredményei
2. A szocialista újratermelési folyamat általános jellemzői a hagyományos, centralizált típusú tervgazdaságban
3. A szocialista országok beruházási tevékenységének szakaszossága
G) NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK A VILÁGGAZDASÁGBAN
I. A világgazdaság kialakulása és fejlődése
1. Nemzetközi munkamegosztás és világgazdaság
2. A világgazdaság fejlődésének néhány jellemző tendenciája
3. Nemzetközi gazdasági integráció értelmezése
II. Nemzetközi gazdasági integráció a tőkés világgazdaságban
1. A nemzetközi gazdasági integráció szükségessége Nyugat-Európában a második világháború után
2. Nemzetközi állammonopolista gazdasági intézmények és szervezetek. Az Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac)
3. A szocialista országok gazdasági együttműködése
1. A szocialista nemzetközi gazdasági együttműködés szükségessége és jellege
2. A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST)
3. Az együttműködés fő területei a KGST-ben
a) A tervezési együttműködés
b) Piaci és pénzügyi kapcsolatok
c) Valuta- és hitelrendszer
d) Termelési együttműködés
H) A SZOCIALISTA MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE
1. A háború utáni helyreállítás
2. A szocializmus alapjainak lerakása
3. A fejlett szocialista társadalom építése. A gazdaságirányítás reformja
4. Az 1970-es évek világgazdasági korszakváltásához kapcsolódó folyamatok
5. A VI. ötéves terv gazdasági célja

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Szerző nélkül

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)