Nagy László: A török világ végnapjai Magyarországon

Históriai mozaikok

Ár: 1500 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: **** Nagy László: A török világ végnapjai Magyarországon
Oldalszám: 412
Kiadás éve: 1986
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: Zrínyi Katonai
Súly: 498 g
ISBN: 963-326-197-X

Előszó

Az 1683-as Bécs elleni török támadás és a magyarországi visszafoglaló háború megindulásának háromszázadik évfordulója óta., csaknem az ezredfordulóig tartóan, minden esztendőben megemlékezhetünk e küzdelem valamely nevezetesebb vagy kevésbé nevezetesebb hadi eseményéről. Közöttük Magyarország további sorsa szempontjából a legjelentősebb minden bizonnyal Buda 1686-os fölszabadítása volt a másfél százados oszmán uralom alól, s érthetően erről jelent meg már eddig is a legtöbb magyar kiadvány. Ezek növekvő száma az időszerűségen túl azért is örömmel üdvözölendő, mert az 1683-tól 1699-ig tartó visszafoglaló háború története a felszabadulást követő évtizedek magyar történetírásában meglehetősen elhanyagolt területnek számított, jórészt különféle – véleményünk szerint helytelenül aktualizáló – politikai szempont miatt. Így nem csupán a széles nagyközönségnek, de még a történelmet oktató pedagógusok tekintélyes részének is csak hézagos ismeretei voltak, és sokaknak sajnos vannak még ma is annak a több mint másfél évtizedes véres küzdelemnek a történetéről, amely meghatározó szerepet játszott Magyarország további gazdasági, társadalmi és politikai fejlődésében. A közelmúltban megjelent – alapvetően ismeretterjesztő, népszerű – feldolgozások vagy egy-egy hadi eseményt tárgyalnak, vagy a háború történetét mondják el kronológiai sorrendben, mint például R. Várkonyi Ágnes, ifj. Barta János, Sugár István munkái, vagy a török birodalomról adnak szemtanú beszámolókat. A török világ megismerését célzó művek közé sorolható még Az illatos kert című, 1983-ban kiadott könyv is, amely a mohamedán – mindenekelőtt az arab – világ szerelmi kultúrájába enged, ha meglehetősen idillikusra színezetten is, bepillantást. Az olvasók többsége nem juthatott hozzá e megjelent könyvek mindegyikéhez, ezért úgy véljük, nem fölösleges, ha munkánkban némi szintézisét adjuk ezeknek a legújabb kutatási eredményeket tükröző kiadványoknak is. Könyvünk három nagyobb részre tagozódik. Az első arról a török világról kíván áttekintést adni, amelyet a visszafoglaló háború szüntetett meg Magyarországon. A második részben azoknak a legjelentősebb török és császári hadvezéreknek az életéről és cselekedeteiről számolunk be, akik kiemelkedtek e küzdelemben. A mű befejező része a visszafoglaló háború idején tanúsított magyar magatartást vizsgálja, arra törekedve, hogy lehetőleg elfogulatlanul mutassa be ezen időszak kurucainak és labancainak harcát. Választ keresve egyúttal arra a nem elhanyagolható kérdésre: miért küzdött a magyarok váltakozó számú része e háború alatt is török szövetségben? Munkánkban több oldalról is többrétűen kívántuk bemutatni mind a török világot, mind az egymással véres harcot vívó két nagyhatalom főszereplőit és azok környezetét, nemkülönben a XVII. század végi magyar életet és sorsproblémákat. E feladat teljesítése nem csekély nehézséget rejt magában. Többek között azért, mert a tárgyalt időszakban mind a török, mind a Habsburg-hatalom a magyarság számára egyszerre volt ellenség és szövetséges, sőt a két táborban küzdő magyarok több esetben szembekerültek, és véres harcot folytattak egymással is. Barát és ellenség fogalmát tehát nagyon különbözően értelmezték a korabeliek. Mindkét táborban lévők magukat tekintették “az édes haza igaz ügye” oltalmazóinak, s a másik párton lévőket pedig árulóknak. Ez az elfogult szemlélet szinte napjainkig hat az utókor történetíróira; nem kis zavart okozva ezzel a széles tömegek történetfelfogásában, eligazodásában. Buda török uralom alóli felszabadulásának háromszázadik évfordulóján újra sokakban fölvetődik a kérdés: kikhez kötődjünk érzelmileg? A Habsburg-uralkodó hatalmát kelet felé növelni akaró Lotharingiai Károly herceg Budát vívó, sok nemzetből verbuválódott katonáihoz-e, akik között 15 000 magyar is harcolt – vagy a török vazallusság mellett kitartó kurucokhoz, Zrínyi Ilona Munkács várát védő vitézeihez? Úgy véljük, e súlyos probléma megoldásában iránymutatóak József Attila sokat idézett, de nem mindig megszívlelt sorai: “A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés.” Ennek szellemében szeretnénk bemutatni mind a török világot, mind a magyarországi török uralmat fölszámoló háború idegen és magyar résztvevőit. Mennyiben sikerült megvalósítani célunkat? – az olvasó hivatott eldönteni.

Tartalom

Prológus
Török világ – milyen világ?
   A kortársak szemével és az utókor ítéletében
      Ott túl a rácson, virulnak a rózsák?
      Kortársak a török világról
      Török és magyar nézetek a békés egymás mellett élésről
      Az utókor ítéletében
Török és császári hadvezérek Magyarország birtoklásáért
   Kara Musztafa tündöklése és bukása
      A háború megindulása – ahogyan Jókai látta
      Török karriertörténet
      Kara Musztafa és a magyarok
      Kalandorterv vagy megalapozott döntés?
      A hadjárat megindítása
      Pánik Bécsben
      Kara Musztafa nagy mulasztása
      Bécs és ostroma
      Az évszázad csatája
      A menekülő nagyvezér
      Kara Musztafa második – végzetes – kudarca
      Az út vége
   A "csendes herceg"
      A felkészülés évtizedei
      Magyarország feladása – Bécs megvédése
      Háború vagy béke?
      A magyarországi diadalok nyitánya
      Egy sikertelen próbálkozás
      Diadalról diadalra
   Abdurrahman, a rettenthetetlen
      A "budai basák"
      Mit tudunk Abdurrahmanról?
      Buda védelmének megszervezése
      Váltakozó kimenetelű harcok
      Az első "nem"
      Az utolsó roham
      "Jaj! nekünk, jaj!"
   "Türken Louis" – A török réme
      Életrajzi és kortörténeti adalékok
      Az első szárnypróbálgatások
      Új tényező a küzdőtéren
      Hogyan tovább?
      A fővezér
      Búcsú a török hadszíntértől
   Köprülü Musztafa – az utolsó reménysugár
      Pánik Konstantinápolyban
      Köprülü Musztafa, az új nagyvezér
      Menekülés Budáról, riadalom Bécsben
      Készületek a döntő összecsapásra
      Az évszázad legvéresebb csatája
   Veterani – az "erdélyiek apja"
      Veterani a harcokban, 1683-1686 között
      "Egy korbácslás nélkül fejet hajtanának…"
      A Balkánért folyó harcokban
      Erdély védelmében
      Veterani hősi halála
   Kis ember nagy diadalt arat
      Származás, ifjonti álmodozások
      Hadvezéri iskola
      A fővezér diadala
      Zenta után
      Meditáció a győzelem okairól
Magyarok a visszafoglaló háború idején
   "Egyik háziköröszt, másik merő fene…"
      A kereszténység védőbástyája
      Sajátos történelmi szerep: két út szolgái
      A török kérdés 1683-ban
   Kurucok
      Kik voltak és mit akartak?
      A kurucok politikai arculata
      "Katonai géniusz"
      Felső-Magyarország védelmében: 1683-1685
      A "munkácsi heroina"
      A "kuruc király" utolsó diadala
      A hegyaljai kuruc felkelés
   Magyarok a török ellen
      Bécs ostroma előtt és után
      Magyarok Buda visszafoglalásában
      Magyarok Buda után
Epilógus
   A karlócai békekötés
   Karlóca fényei és árnyai
Időrendi táblázat

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Nagy László

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)