Kugler Sándorné: Négyjegyű függvénytáblázatok

Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések
Hatodik, átdolgozott kiadás

Ár: 500 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: *** Kugler Sándorné: Négyjegyű függvénytáblázatok
Oldalszám: 205
Kiadás éve: 1979
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: Tankönyvkiadó
Súly: 283 g
ISBN: 963-17-4342-X

Tartalom

Matematika
Útmutató
   Függvénytáblázatok
      Állandók és logaritmusok
      Számok négyzete
      Számok négyzetgyöke
      Számok köbe
      Számok köbgyöke
      Reciprok értékek
      Szögek sinusa és cosinusa
      Nevezetes szögek függvényértékei
      Szögek tangense és cotangense
      Számok 10 alapú logaritmusa
      A 10 hatványai
      A sinus- és cosinusfüggvény logaritmusa
      A tangens- és cotangensfüggvény logaritmusa
      Ívmérték átszámítása fokokra és percekre
      Fokok és percek átszámítása ívmértékre
      Faktoriálisok értékei
      Binominális együtthatók
      Faktoriálisok logaritmusa, körkerületek, gömbtérfogatok 1-100
      A 2 3 és 5 első harminc hatványa
      Pitagoraszféle számhármasok. c < 100
      A 2-vel, 3-mal és 5-tel nem osztható számok törzstényezős felbontása
      Szabályos sokszögek
      Összetett arányossági tényezők logaritmusa
   Matematikai összefüggések
   Matematikai jelek, jelölések
      Jelek, rövidítések
      Jelölések, kapcsolatok
   Aritmetika és algebra
      Hatványok, gyökök, logaritmusok
      Komplex számok
      Sorozatok
      Algebrai kifejezések, egyenletek
      Kombinatorika
      Valószínűségszámítás
   Geometria
      Mértékegységek
      Elemi geometria
      Kerület- és térfogatképletek
      Felszín- és térfogatképletek
      Trigonometria
      Vektorok
      Koordinátageometria
   Függvénytan (Analízis)
      Határérték
      Deriváltfüggvény, differenciálhányados
      Határozatlan integrál, primitív függvény
      Határozott integrál
   Közelítő számítások
      Hibaszámítás
      Függvényérték közelítő meghatározása
Fizika
   Mértékegységek
      Az alapmennyiségek és mértékegységeik az egyes mértékegység-rendszerekben
      A mértékegységek többszöröseinek és törtrészeinek decimális képzése
      Fizikai mennyiségek neve, jele és mértékegysége
      A nyomás mértékegységeinek összefüggései
      A teljesítmény mértékegységeinek összefüggései
      A munka, energia, hőmennyiség mértékegységeinek összefüggései
   Törvények és összefüggések
   Mechanika
      Mozgások
      Összetett mozgások
      Ingamozgás
      Lineáris rezgések összetétele
      Dinamika
      Erők egyensúlya
      Hidrosztatika
      Hidrodinamika
   Hullámmozgás és hangtan
   Hőtan
      Ideális gázok állapotváltozásai
      Valóságos gázok állapotváltozása
      A hőközlés módjai
      Az abszolút fekete test sugárzási törvényei
   Fénytan
      A geometriai fénytan törvényei
      A fény mint hullám
      Világítástechnikai alapfogalmak
   Elektromosságtan
      Elektrosztatika
      Elektrodinamika
      Elektroncsövekre vonatkozó összefüggések
      Töltött részecske mozgása homogén elektromos és mágneses térben
   Mágnességtan
      Magnetosztatika
      Az áram mágneses terére vonatkozó törvények
   Atomfizika
   A relativitáselmélet elemei
Adatok és táblázatok
   Fontosabb fizikai állandók
      Folyékony és szilárd elemek sűrűsége
      Folyékony vegyületek sűrűsége
      Szilárd vegyületek sűrűsége
      Néhány változó összetételű anyag körülbelüli sűrűsége
      Gázok normál sűrűsége
      A súlypont helye
      Tehetetlenségi nyomatékok
      Súrlódási tényezők
      Gördülési súrlódási tényezők
      Áramlási ellenállási tényezők
      Szilárd testek rugalmassági adatai
      Felületi feszültségek
      Hang terjedési sebessége levegőben különböző hőmérsékleteken
      Hang terjedési sebessége gázokban és gőzökben 0 Celsius fok hőmérsékleten
      Hang terjedési sebessége folyadékokban
      Hang terjedési sebessége szilárd testekben longitudinális hullám esetén
      Hangskálák hangjainak rezgésszámai és hangközei
      A telített vízgőz nyomása és sűrűsége, a víz sűrűsége és párolgáshője
      Égéshők és fűtőértékek
      Gázok hőtani adatai és relatív permittivitása
      Folyadékok hőtani adatai, fajlagos ellenállásuk és relatív permittivitásuk
      Szilárd anyagok hőtani adatai
      Néhány fényhullám rezgésszáma, hullámhossza vákuumban, és levegőben, valamint a levegőnek rájuk vonatkozó abszolút törésmutatója
      Nevezetesebb Fraunhofer-féle vonalak hullámhossza száraz levegőben 15 Celsius-fok hőmérsékleten és 760 torr nyomáson
      Néhány anyag 20 Celsius fokos és 760 torr nyomású levegőre vonatkoztatott törésmutatója, határszöge és diszperziója
      Normál állapotú gázok abszolút törésmutatói
      Vezetőanyagok fajlagos ellenállása, fajlagos vezetőképessége és hőfoktényezője
      Elektrolitok fajlagos ellenállása 18 Celsius-fokon
      Szigetelő anyagok fajlagos ellenállása és relatív permittivitása
      Szabad vezetékek megengedhető terhelése
      Szigetelt vörösréz-vezetékek megengedhető terhelése
      Néhány használatos termoelem elektromotoros ereje, ha az egyik forrasztási hely 0 Celsius fokon, a másik t hőmérsékleten van
      Volta-féle feszültségsor
      Kondenzátorok kapacitív ellenállása 50 Hz mellett
      Tekercsek induktív ellenállása 50 Hz mellett
      Ferromágneses anyagok relatív permeabilitása a mágneses indukció néhány értékénél
      Relatív permeabilitások
      Az elektron sebessége és tömegének változása a gyorsítófeszültség függvényében
      Néhány atommag kötési energiája
      Néhány magfolyamatnál felszabaduló energia
      Néhány radioaktív izotóp bomlásának adatai
      A Naprendszer adatai
      Néhány csillag közelítő adata
Kémia
      Atomtömegek
      Az atomok elektroneloszlása
      Sósav, kénsav, salétromsav nátrium- és kálium- hidroxid-oldatok sűrűsége és hatóanyag-tartalma 20 Celsius fokon
      Az ecetsavoldat sűrűsége és Ch2COOh-tartalma 20 Celsius fokon
      Az ammónium-hidroxid-oldat sűrűsége és NH2 tartalma 20 Celsius fokon
      Sóoldatok sűrűsége és összetétele
      Etil-alkohol-víz elegy sűrűsége és C2H2OH-tartalma 20 Celsius fokon
      Néhány szervetlen vegyület oldhatósága vízben
      Indikátorok színváltozása
      Fémek feszültségi sora Standard-Elektro potenciáljaik sorrendjében
      Redoxi potenciálok
      Egyszerű sav-bázis rendszerek
      Elemek kalorikus adatai 25 Celsius-fokon
      Szervetlen vegyületek kalorikus adatai
      Hidratált ionok és molekulák kalorikus adatai
      Szerves vegyületek kalorikus adatai
      Tartalom

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Kugler Sándorné

Egy érdeklődő “Kugler Sándorné: Négyjegyű függvénytáblázatok” könyvre

  1. Nagyné Szabó Emerita szerint:

    Tisztelt Kugler Sándorné!
    Meg szeretném vásárolni a négyjegyű függvénytáblázatot. Mikor, hol tudnám átvenni?

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)