Dr. Annási Ferenc: Újkor

(1789–1849)

Ár: 5000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: **** Dr. Annási Ferenc: Újkor
Oldalszám: 344
Kiadás éve: 1987
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: Tankönyvkiadó
Súly: 442 g
ISBN:

“Tanárképző Főiskolák – Egyetemes történelem” sorozat

Tartalom

A kapitalizmus győzelme (1789-1949)
A Nagy Francia Polgári Forradalom és a Napóleoni háborúk
   Franciaország a forradalom előtt
      Az ancien régime válsága
      A forradalom érlelődése
      A Rendi Gyűlés összehívása
      A Rendi Gyűlés megnyitása és átalakulása Alkotmányozó Nemzetgyűléssé
   Az alkotmányos monarchia (1789. júl. 14. – 1792. aug. 10.)
      A forradalom kezdete
      A Bastille bevétele
      A "municipális" forradalom és a parasztmozgalmak
      A nagypolgárság uralmának megteremtése
      Az 1789. aug. 4-11-i agrártörvények
      Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata
      Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés egységének megbomlása
      Az október 5-6-i megmozdulások
      Az alkotmányozó Nemzetgyülés polgári törvényhozása
      Törvény a cenzusos választási rendszerről
      Az egyházi birtok nacionalizálása
      Az assignáták kibocsátása
      A nemzeti vagyon kiárusítása
      A papság polgári alkotmánya
      Franciaország közigazgatási átszervezése
      Az örökletes nemesség megszüntetése és a címek eltörlése
      Az igazságszolgáltatás újjászervezése
      Az ipar és kereskedelem szabályozása
      Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés munkásellenes politikája: a Le Chapelier-törvény
      Az 1791-es alkotmány
      Franciaország társadalmi életének megélénkülése: a klubok és népi társaságok
      A Breton Klub
      A Jakobinus Klub
      Az 1789. Év Társasága
      A Cordelier Klub
      A Szociális Klub
      A kiegyezési politika tetőpontja és bukása
      Az 1790. júl. 14-i "Szövetségi Ünnep"
      A hadsereg felbomlása
      A varennes-i válság
      A király szökésének belpolitikai következményei
      Az 1791. évi júl. 17-i Mars-mezei sortűz
      A varennesi válság külpolitikai következménye: a pillnitzi nyilatkozat
      Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feloszlatása
      A Törvényhozó Gyűlés
      A Törvényhozó Gyűlés összetétele
      Franciaország gazdasági helyzetének romlása
      Az ellenforradalmi elemek tevékenységének fokozása
      Háború és a monarchia megdöntése
      A különböző politikai csoportok állásfoglalása a háború kérdésében
      Hadüzenet Ausztriának
      Katonai kudarcok
      A június 20-i tüntetés
      A népmozgalom fellendülése: "Veszélyben a haza!"
      Az 1792. aug. 10-i népfelkelés: a monarchia megdöntése
   A burzsoá köztársaság (1792. aug. 10-1793. jun. 2.)
      A Hegypárt és a Gironde harca
      A Kommün harca a Törvényhozó Gyűléssel
      Az 1792. augusztusi agrártörvények
      Az intervenciósok benyomulása, a szeptemberi események
      A girondista Konvent
      A köztársaság kikiáltása
      A Konvent összetétele
      A Gironde és a Hegypárt harcának megújulása
      Második szakadás a Jakobinus Klubban: a girondisták kizárása
      A király pere és kivégzése
      Az osztályharc további éleződése 1792 végén és 1793 elején
      A gazdasági helyzet romlása
      A "veszettek" fellépése
      A Konvent külpolitikája
      A háború és az első koalíció megalakulása
      Ellenforradalmi felkelés Vendée-ben és Dumouirez árulása
      A girondisták bukása
      A jakobinusok közeledése a "veszettekhez"
      A girondisták ellenforradalmi tevékenysége
      Az 1793. máj. 31-jún. 2-i felkelés
   A jakobinusok forradalmi demokratikus diktatúrája
      A jakobinusok a hatalmon
      A köztársaság válságos helyzete 1793 nyarán
      Az 1793-as alkotmány
      A jakobinusok agrárpolitikája
      Az ellenforradalmi terror
      A jakobinus diktatúra megteremtése
      A "veszettek" támadása és felszámolása
      Az 1793. szept. 4-5-i népmozgalom: az általános maximum és a forradalmi terror bevezetése
      A köztársaság védelmének a megszervezése
      Fordulat a frontokon
      A belső ellenforradalom leverése
      A jakobinus blokkon belüli harc éleződése
      A jakobinus diktatura belső ellentmondásai
      A jakobinusok egymásközti harca
      A "külföld összeesküvése" és az Indiai Társaság körül kirobbant botrány
      A vetnosei dekrétumok
      A frakciók felszámolása
      A hébertisták megmozdulása és kivégzése
      A dantonisták bukása
      A jakobinus diktatura bukása
      A forradalmi kormány politikai, gazdasági és szociális intézkedései 1794 tavaszán és nyarán
      A "Legfőbb Lény" tisztelete
      Győzelem a frontokon: a fleurus-i csata
      Az Új Robespierre-ellenes tömb megjelenése: a jun. 10-i törvény
      A thermidor 9-i ellenforradalmi puccs: a jakobinus diktatura vége
      A nagy francia forradalom történelmi jelentősége
   A thermidori reakció (1794. jul. 27-1795. okt. 27.)
   A thermidoriak belpolitikája
   Népfelkelések Párizsban 1795 tavaszán
   A rojalisták aktivizálódása
   A thermidori Konvent külpolitikája
   A köztársaság harmadik évének alkotmánya
   A direktórium (1795. okt. 27-1799. nov. 10.)
   Kisérlet a thermidori polgárság uralmának megszilárditására
   Babeuf és az "Egyenlők Összeesküvése"
   A Direktórium "hintapolitikája"
   A direktórium háborui
   A brumaire 18-i államcsiny (1799. nov. 10)
   Franciaország a konzulátus és a császárság idején. Napóleon konzulsága (1799. nov. 10-1804. máj. 18)
   Bonaparte Napóleon diktaturájának osztályjellege
   Nepóleon belpolitikája a konzulátus időszakában
   Franciaország harca a második koalicióval. Az amiens-i béke
   Az életfogytig tartó konzulátus megteremtése: út a császárság felé
   Napóleon császársága (1804. máj. 18. – 1814. ápr. 6.)
   A császárság kikiáltása
   A császárság belpolitikája
   Napóleon császár külpolitikája
   Harc a harmadik koalícióval: a pozsonyi béke (1805)
   Európa átrendezése, a Német-Római császárság megszüntetése
   A negyedik koalició: Poroszország szétzúzása és Oroszország veresége
   A tilsiti béke (1807. jul. 9.)
   A kontinentális zárlat
   A napóleoni császárság csúcspontja
   Napóleon makacs erőfeszítése a kontinentális zárlat teljessé tételére: az európai népek szabadságküzdelmei
   A kontinentális zárlat következményei
   A francia csapatok behatolása Portugáliába és Spanyolországba
   Az erfurti találkozó
   A spanyol nép függetlenségi harcának megélénkülése: az 1812. évi alkotmány
   A pápai állam bekebelezése: VII. Pius pápa fogsága
   Az ötödik koalíció: Ausztria ujabb veresége (1809)
   Napóleon elválása és második házassága
   Újabb repedések a kontinentális zárlat épületén
   A kontinentális zárlat hatása Franciaországra: az 1810-1811-es gazdasági válság
   Napóleon oroszországi hadjárata (1812)
   A francia-orosz viszony kiéleződése
   Az oroszországi támadás katonai és diplomáciai előkészítése
   Napóleon benyomulása Oroszországba
   A borogyinói csata
   Napóleon Moszkvában
   Napóleon seregének pusztulása Oroszországban
   Napóleoni birodalmának a bukása
   A nemzeti felszabadító mozgalom fellendülése Poroszországban
   A hatodik koalíció: Lipcse a "Népek csatája" (1813. okt. 16-19)
   Az 1814. év: Napóleon első lemondása
   A Bourbonok első restaurációja
   Napóleon "száznapos" uralma
   A bécsi kongresszus és a Szent Szövetség
      A bécsi kongresszus összetétele és céljai
      Ellentétek a nagyhatalmak között
      Az 1815. évi bécsi szerződések
      A Szent Szövetség megalakulása
Európa az 1815 és 1848 közötti időszakban
   Az európai reakció és az 1820-as évek polgári forradalmai
      A Szent Szövetség politikája
      A Szent Szövetség és az 1820-as évek forradalmi mozgalmai és függetlenségi harcai
      Forradalmi mozgalmak a Német Szövetség területén: a karlsbadi határozatok
      Polgári forradalom Spanyolországban (1820)
      Az 1820-1821. évi nápolyi és piemonti forradalom
      A Szent Szövetség egységes felépitése az itáliai és a spanyol forradalom ellen
      A latin-amerikai gyarmatok függetlenségi harcai
      A görögök függetlenségi harca
   A kapitalizmus fejlődése és a munkásmozgalom térhódítása Európában
   Franciaország 1815 és 1848 között
      Franciaország a restauráció időszakában
      A második Bourbon-restauráció
      A karbonárik összeesküvése
      Politikai irányzatok és ideológusai
      Társadalmi és gazdasági fejlődés
      A politikai harc kiéleződése. X. Károly (1824-1830)
      A7 1830. évi juliusi forradalom és európai hatása
      A júliusi forradalom
      A júliusi forradalom nemzetközi hatása és jelentősége
      Franciaország a júliusi monarchia éveiben
      A juliusi monarchia osztálytartalma
      Gazdasági fejlődés 1830 és 1848 között
      Köztársasági és munkásmozgalmak
      Titkos társaságok: Auguste Blanqui és az 1839-es felkelés
      A szocialista eszmék fejlődése
      Az utópista szocialisták
      A francia kispolgári szocializmus a "polgárkirályság" idején
      A negyvenes évek forradalmi kommunizmusa
      A júliusi monarchia válságának érlelődése
   Anglia az ipari forradalom kiteljesedése korában (1815-1848)
      A gazdasági válság, demokratikus mozgalmak 1815-1820 között
      Anglia gazdasági fejlődése
      A munkások helyzete
      A húszas évek reformjai
      Az 1832. évi parlamenti reform
      A szegénytörvény (1834)
      Az önálló munkásmozgalom kibontakozása: a chartista mozgalom
      Anglia gyarmati politikája 1815-1848 között
      Eszmei áramlatok és ideológiai harcok
   A Német Szövetség 1815 és 1848 között
      A Német Szövetség
      Gazdasági fejlődés
      A politikai reakció a Német Szövetségben
      A júliusi forradalom hatása
      A rekació elleni harc megélénkülése a 40-es években
      A munkásmozgalom kezdetei
      A forradalmi helyzet kialakulása Németországban 1847 végén és 1848 elején
   A soknemzetiségű Habsburg-birodalom
      Az osztrák császárság gazdasági, társadalmi és politikai rendje
      A nemzeti ellentétek
      A polgári ellenzéki mozgalom kibontakozása
   Itália 1815 és 1848 között
      Itália a bécsi kongresszus után
      A "Risorgimentó"
      A forradalom érlelődése
   Oroszország a XIX. sz. első felében
      A feudalizmus válságának kezdete Oroszországban
      Az orosz belpolitika a XIX. sz. első felében
      A dekabrista felkelés
      Az önkényuralom fokozódása
      Az 1830-1831. évi lengyel felkelés
      Oroszország külpolitikája a XIX. sz. első felében
      Társadalmi eszmék, ideológiai harcok a 30-as, 40-es években
   A Balkán félsziget népei a XIX. sz. első felében
      Bulgária
      Szerbia
      A román fejedelemségek
   A tudományos szocializmus kialakulása
      A tőkés termelési mód fejlődése
      A proletariátus első önálló megmozdulásai
      Marx Károly és Engels Frigyes
      A marxizmus fő forrásai
      A Kommunisták Szövetségének megalapítása, a Kommunista Kiáltvány
Az 1848-1849. évi európai forradalmak
   Forradalom Franciaországban
      A februári forradalomtól a nemzetgyűlési választásokig (1848. febr. 24-től 1848. május 4-ig)
      A februári napok Párizsban
      Az ideiglenes kormány megalakitása
      Harc a vörös zászlóért és a munkához való jogért
      Dekrétum a nemzeti mühelyek megszervezéséről
      A februári forradalom demokratikus vivmányai
      Az ideiglenes kormánynak a polgári rend védelmére tett intézkedései
      Az alkotmányozó gyűlés választásai
      A "szocialista köztársaság" felszámolása, a burzsoá köztársaság megszilárdítása (1848. V. 4.-1848. XII.10.)
      A reakció megerősödése
      A május 15-i tüntetés
      A párizsi munkások júniusi felkelése
      A polgári köztársaság megteremtése
      A császársághoz vezető út (1848. XII.10.-1851. XII.2.)
      A monarchisták a köztársaság élén
      A törvényhozó nemzetgyűlés megválasztása
      Az 1849. jún. 13-i tüntetés: a kispolgári demokraták veresége
      Harc a Rendpárt és Napóleon között
      Az 1850. márc. 10-i pótválasztások
      Az 1851. dec. 2-i államcsíny
      Az 1848-as francia forradalom jellege és jelentősége
   A németországi forradalom
      Az 1848-as német forradalom márciusi eseményei
      A paraszt-, munkás- és demokratikus mozgalmak fellendülése
      A poznani lengyel felkelés
      A porosz reakció előretörése
      Marx és Engels az 1848. évi forradalomban
      Harc Németország egyesítéséért: a frankfurti parlament
      Az ellenforradalom győzelme Poroszországban
      Harc a birodalmi alkotmányért
   Az 1848-as forradalom a Habsburg-birodalomban
      A bécsi forradalom
      A demokratikus mozgalom fellendülése Bécsben április és május hónapokban
      A csehországi forradalom: a prágai júliusi felkelés
      Az osztrák nemzetgyűlés tevékenysége
      A munkások aug. 21-23-i megmozdulása
      Az október 6-i bécsi felkelés
      Az ellenforradalom győzelme
   Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc Itáliában
      A forradalom kezdete
      Nemzeti szabadságharc az osztrák uralom ellen
      A forradalom ujabb fellendülése Itáliában: a Római Köztársaság kikiáltása
      A Szárd Királyság és Ausztria közötti háború kiújulása 1849-ben
      A forradalom leverése Itáliában
   Forradalmi és nemzeti felszabaditó mozgalom a dunai fejedelemségekben
      Az 1848-as események Moldvában
      A havasalföldi forradalom
   Az 1848-1849-es forradalmak sajátosságai, eredménye és jelentősége
   Időrendi táblázat
   Irodalomjegyzék

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Dr. Annási Ferenc

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)